معافیت پزشکی چشم؛ مراحل، قوانین و سوالات متداول

به گزارش بروزترین وبلاگ، معافیت پزشکی چشم به وسیله بخش سیزدهم آیین نامه بیماری های معافیت پزشکی سازمان وظیفه عمومی امکان پذیر است. مشمولین در حین تحصیل نیز می توانند از بندهایی خاص، برای دریافت کارت معافیت پزشکی چشم استفاده نمایند.

معافیت پزشکی چشم؛ مراحل، قوانین و سوالات متداول

بروزترین وبلاگ | سرویس عمومی - طی کردن مراحل معافیت پزشکی به دلیل ناآشنایی افراد به قوانین، همیشه با سوالات بسیاری همراه است. معمولاً بندهای فراوان آیین نامه پزشکی مشمولین را سر درگم کرده و به اتلاف زمان آنان منجر می گردد. یکی از روش های دریافت کارت معافیت پزشکی اقدام به وسیله مسائل بینایی و بیماری های مربوط به چشم است. در اصطلاح معافیت پزشکی چشم شامل بخش سیزدهم از آیین نامه بیماری های مورد تایید سازمان وظیفه عمومی است.

مراحل کلی دریافت معافیت پزشکی

  1. مطالعه شرایط و قوانین مرتبط با معافیتهای پزشکی
  2. مراجعه به مراکز پلیس + 10 و تکمیل فرم درخواست معافیت پزشکی
  3. اخذ نامه جهت حضور در بیمارستان و معاینه توسط متخصص
  4. حضور در بیمارستان پس از تماس از سوی سازمان نظام وظیفه
  5. تشکیل کمیسیون پزشکی و تایید یه نظام وظیفه مبنی بر معاف بودن شما

دقت داشته باشید زمان مربوط به هر مرحله چیزی در حدود دو هفته است.

آیین نامه پزشکی مربوط به بیماری های چشمی

مشمولین عزیز توجه داشته باشید، بندهایی که با رنگ قرمز تعیین شده اند بیماری هایی هستند که در حین تحصیل نیز می توان به وسیله آن ها اقدام به دریافت کارت معافیت پزشکی (معافیت پزشکی چشم) نمود.

بند 1:

هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل:

(هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم، با علامت منفی منظور گردد ولی محاسبه نگردد.)

الف) هیپرمتروپی بیش از 6 دیوپتر یک چشم: معاف دائم

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر هیپرمتروپی بیش از 8 دیوپتر یک چشم: معاف دائم

ب) هیپرمتروپی از 3 تا 6 دیوپتر هر یک از چشم ها: معاف از خدمات رزمی

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر هیپرمتروپی از 3 تا 8 دیوپتر هر یک از چشمها: معاف از خدمات رزمی

بند 2:

میوپی با سیکلوپلژی کامل:

(میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور گردد ولی محاسبه نگردد.)

الف) میوپی بیش از 6 دیوپتر یک چشم: معاف دائم

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر میوپی بیش از 8 دیوپتر یک چشم: معاف دائم

ب) میوپی از 3 تا 6 دیوپتر هر یک از چشم ها: معاف از خدمات رزمی

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر میوپی از 3 تا 8 دیوپتر هر یک از چشمها: معاف از خدمات رزمی

بند 3:

آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط با سیکلوپلژی کامل:

(درآستیگماتیسم ساده، یا مرکب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیش تر از اسفر باشد)

الف) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط بالای 5 دیوپتر یک چشم: معاف دائم

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط بالای 7 دیوپتر یک چشم: معاف دائم

ب) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از 3 تا 5 دیوپتر هر یک از چشم ها: معاف از خدمات رزمی

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از 3 تا 7 دیوپتر هر یک از چشم ها: معاف از خدمات رزمی

بند 4:

فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عملاً و یا دراثر بیماری های غیر قابل علاج فاقد بینائی (دیدکمتر از 10/1 و یا میدان بینایی کمتر از 10 درجه) باشد: معاف دائم

بند 5:

اورام ملتحمه فصلی شدید: معاف از خدمات رزمی

بند 6:

بیماری های ملتحمه و پلک از قبیل: سیمبلفارون، گزروزیس، آنتروپیون واکتروپیون:

الف) در دو چشم: معاف دائم

ب) در یک چشم: معاف از خدمات رزمی

بند 7:

ناخنک پیشرفته که تامرکز قرنیه پیشرفت کرده باشد و با چشم غیر مسلح دیده گردد:

الف) در دو چشم با اختلال در میدان بینایی: معاف دائم

تبصره: دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف از خدمات رزمی

ب) در یک چشم: معاف از خدمات رزمی

بند 8:

لک مرکزی قرنیه:

الف) در صورتیکه وسیع باشد و مرکز قرنیه را اشغال کرده باشد (لک وسیع در موقعی است که بیش از 3 میلیمتر مربع سطح قرنیه را پوشانیده باشد): معاف دائم

ب) در موارد خفیف تر: معاف از خدمات رزمی

بند 9:

کراتیت های آنترستیسیل و دیستروفی های قرنیه یک یا دو چشم بااختلال در دید: معاف دائم

بند 10:

کلوبوم مادرزادی مردمک:

الف) همراه با گرفتاری شبکیه (رتین): معاف دائم

ب) بدون گرفتاری شبکیه (رتین): معاف از خدمات رزمی

بند 11:

ایریدوسیکلیت های شدید و مزمن یک یا دو چشم که فراوری چسبندگی های وسیع کرده باشد: معاف دائم

بند 12:

اکلوزیون وسیکلوزیون کامل مردمک یک یا دو چشم: معاف دائم

بند 13:

ایریدکتومی یا ایریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحی:

الف) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض قرنیه یا عدسی توام باشد: معاف دائم

ب) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض توام نباشد: معاف از خدمات رزمی

بند 14:

کاتاراکت مادرزادی، ضربه ای، متابولیک وکاتاراکت عمل شده: معاف دائم

تبصره: در صورتیکه بعداز عمل اختلال دید ایجاد نکرده باشد، برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف ازخدمات رزمی

بند 15:

کدورت های عدسی که ایجاد اختلال دید در رتینوسکوپی نمی کند: معاف از خدمات رزمی

بند 16:

کدورت شدید زجاجیه یک یا دو چشم به علت بیماری های زمینه ای یا تروما: معاف دائم

بند 17:

کوریورتینیت مرکزی و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم: معاف دائم

بند 18:

رتینیت پیگمانتوزا یا رتینیت های غیر پیگمانتوزا یا آلبینیسم: معاف دائم

بند 19:

دژنرسانس های شبکیه و شب کوری به شرط اثبات توسط ERG:

الف) با افت ولتاژ حداقل نصف میزان طبیعی: معاف دائم

ب) کمتر از نصف ولتاژ: معاف از خدمات رزمی

تبصره: درخصوص شب کوری یا کور رنگی برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف از خدمات رزمی

بند 20:

لوکساسیون کامل یاناقص عدسی یالنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشم: معاف دائم

بند 21:

انفصال شبکیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علّت یک یا دو چشم: معاف دائم

بند 22:

آمبولی شریان شاخه ای یا مرکزی و یا ترومبوز ورید شاخه ای یا مرکزی و یا هر نوع واسکولیت مزمن یک یا دو چشم: معاف دائم

بند 23:

بیماری های ناحیه ماکولا و عصب باصره از قبیل: آتروفی، هیپوپلازی، سوختگی، سوراخ ماکولا، یا خونریزی های ناحیه ماکولا واسکارماکولا و آتروفی عصب باصره: معاف دائم

بند 24:

میکروفتالمی یا بوفتالمی یک یا دو چشم با اختلال بینایی یا کراهت منظر: معاف دائم

بند 25:

اگزوفتالمی های تومورال یا ضربان دار بعلت بیماری های سیستمیک یا عروقی یک یا دو چشم: معاف دائم

بند 26:

فلج کامل یک یا چند عضله چشم در صورتیکه استقرار یافته و دائمی باشد به شرطی که اختلال دید ایجاد نموده باشد:

الف) در دو چشم: معاف دائم

ب) در یک چشم: معاف از خدمات رزمی

بند 27:

افتادگی دائمی پلک (در هر یک از چشم ها) در صورتیکه بیش از نصف مردمک چشم را پوشانیده باشد:

الف) در دو چشم: معاف دائم

ب) در یک چشم: معاف از خدمات رزمی

بند 28:

استرابیسم: معاف از خدمات رزمی

بند 29:

نیستاگموس دائمی و مشهود: معاف دائم

بند 30:

گلوکوم با اثبات توسط تست های پاراکلینیک معاف دائم

بند 31:

اجسام خارجی داخل کره چشم غیر قابل جراحی همراه با اختلال بینایی: معاف دائم

بند 32:

پیوند قرنیه: معاف دائم

بند 33:

کراتوکونوس با تایید یافته های پارا کلینیک از جمله orb scan یا پنتا کم یا توپوگرافی قرنیه:

الف) درصورتیکه با کراتومتری قابل اندازه گیری نباشد: معاف دائم

ب) در صورتیکه عارضة واضح قرنیه و اختلال دید ایجاد نموده باشد: معاف دائم

ج) در بقیه موارد: معاف از خدمات رزمی

بند 34:

تومور های خوش خیم به هر صورت: معاف از خدمات رزمی

بند 35:

آمبلیوپی یک چشم یا دو چشم: معاف از خدمات رزمی

بند 36:

خشکی چشم ها به علت بیماری های سیستمیک و مزمن: معاف از خدمات رزمی

بند 37:

مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماری های فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیرو های مسلح باشند: معاف از خدمات سنگین

بند 38:

سایر بیماری ها:

الف) سایر بیماری های موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آیین نامه می باشند: معاف از خدمات رزمی

ب) سایر بیماری های موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آیین نامه می باشند: شش ماه معاف موقت

ج) سایر بیماری های موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آیین نامه می باشند: معاف دائم

پاسخ به پرسش های متداول معافیت پزشکی

1. اقدام اولیه مشمولانی که تقاضای معافیت پزشکی را می کنند چیست؟

جواب: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) و اخذ دفترچه راهنما و تکمیل اوراق مربوط به معافیت پزشکی، مراجعه به پزشکان معاین اولیه، انجام واکسیناسیون و تحویل مدارک تکمیل شده به دفاتر مربوط.

2. مشمولی توسط پزشک اولیه معاینه و سالم تشخیص داده شده آیا می تواند به نظر پزشک اولیه اعتراض کند؟

جواب: در صورت داشتن بیماری می تواند اعتراض نماید.

3. مشمول تقاضای معافیت پزشکی را می کند. ایا می تواند در خلال رسیدگی انصراف دهد؟

جواب: تا طرح پرونده در شورای پزشکی مشمول حق انصراف ندارد.

4. مشمولی به علت بیماری چشم در شورای پزشکی سرباز شناخته می گردد و از طرفی دارای بیماری ارتوپدی نیز می باشد آیا می تواند برای بیماری دوم اقدام نماید؟

جواب: بله، مراجعه به دفاتر پلیس +10 و با تکمیل برگه درخواست مجدد می تواند اقدام نماید.

5. میزان ضعف بینایی چشم برای مشمولان عادی و دیپلم چند دیوپتر می باشد؟

جواب: بر اساس آیین نامه جدید، برای مشمولان دارای مدرک فوق دیپلم و پایین تر ضعف بینایی (هیپرومتروپی و هیوچی) صرفا برای یک چشم بیش از 6 دیوپتر وبرای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر صرفا یک چشم بیش از 8 دیوپتر باشد.

6. مشمولی که تقاضای معافیت پزشکی را دارد ضروری است برگ واکسیناسیون را نیز تکمیل کند؟

جواب: بله باید تکمیل کنند، چون به هر حال صد در صد همه موارد درخواست ها منجر به معافیت دائم نمی گردد.

7. مشمولی در شورای پزشکی معاف شناخته نمی گردد. آیا می تواند به رای شورا اعتراض کند؟

جواب: بله، در راستای ماده 42 مکرر قانون مشمولان میتوانند به رای شورای پزشکی و یا به با نظریه تخصصی اعتراض کنند.

8. مشمولی در حین خدمت تقاضای معافیت پزشکی می کند آیا می تواند به وسیله معاونت وظیفه عمومی اقدام کند؟

جواب: خیر. فقط به وسیله یگان خدمتی باید به شرایط جسمی و روانی وی رسیدگی گردد.

9. اظهار نظر در خصوص معافیت پزشکی مشمول توسط چه مرجعی صورت می گیرد؟

جواب: اظهار نظر در خصوص معافیت پزشکی مشمول توسط شورای پزشکی صورت می پذیرد.

10. چنانچه مشمولی به صورت بالینی و بدون اخذ نظریه تخصصی در شورای پزشکی معاینه شده باشد می تواند به نظر شورا اعتراض کند؟

جواب: بله، در این صورت با اخذ نظر متخصص پرونده مجددا در همان شورا مطرح خواهد شد.

11. در صورت اعتراض مشمول به رای شورای پزشکی چه اقداماتی صورت می گیرد؟

الف- ضمن ثبت درخواست اعتراض ازطریق دفاتر پلیس +10 پرونده در شورای عالی پزشکی مطرح می گردد.

ب- در صورت اعتراض به نظریه تخصصی مشورتی

ج- در صورت اصرار و اعتراض به رای شورا علیرغم انجام موارد الف. و ب. مشمول به شورای عالی معرفی میگردد.

12. چنانچه پس از معرفی مشمول به بیمارستان و طرح پرونده در شورا او سرباز شناخته گردد آیا می تواند باز هم به رای شورا اعتراض کند؟

جواب: بله، در این صورت پرونده به شورای عالی پزشکی فرستاده می گردد.

13. آیا مشمول می تواند به رای شورای عالی پزشکی اعتراض کند؟

جواب: خیر، زیرا رای شورای عالی پزشکی قطعی و لازم الاجراست.

14. چنانچه مشمولی قبل از اعزام به خدمت در شورای عالی سرباز شناخته گردد آیا در صورت تشدید بیماری می تواند درخواست معافیت پزشکی نماید؟

جواب: خیر، می بایست به خدمت اعزام گردد و در صورت تشدید بیماری به وسیله یگان خدمتی در خصوص معافیت اقدام نماید.

منبع: ستاره

به "معافیت پزشکی چشم؛ مراحل، قوانین و سوالات متداول" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معافیت پزشکی چشم؛ مراحل، قوانین و سوالات متداول"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید